برگزیده ها

ایران-عراق،سه جنگ در هشت سال

در سحرگاه 31 شهریور1359، نیروهای ارتش عراق خاک ایران را اشغال کردند. وظیفه هر ایرانی میهن پرست مقابله با این تجاوز اشغالگرانه بود.مردم بسیاری از پیر و جوان واز سراسر کشور به صورت خودجوش به جبه های جنگ شتافتند تا اشغالگر رابیرون کنند.سازمان های انقلابی و به طور خاص سازمان مجاهدین نیز در این دفاع میهنی فعالانه شرکت کردند.ارتش نیز در حد توان خود به مقابله پرداخت.نیروهای وابسته به ارتجاع خمینی بیش از آنکه به فکر بیرون راندن دشمن باشند به شکار مجاهدین و انقلابیون در جبهه ها پرداختند.تا جایی که میتوانستند درکارارتش نیز کارشکنی کردند۰۰۰